Privacyverklaring

Wijkzorg Regio Utrecht

Wijkzorg Regio Utrecht behandelt persoonsgegevens die door haar worden verwerkt met de grootst mogelijke zorgvuldigheid. Wijkzorg Regio Utrecht draagt er zorg voor dat uw persoonlijke gegevens altijd vertrouwelijk, veilig en in overeenstemming met de toepasselijke (privacy)wetgeving worden behandeld.

Wijkzorg Regio Utrecht streeft er naar om de privacy van haar cliënten, bezoekers en personeel zo goed mogelijk te waarborgen, of het nu gaat om het vastleggen, gebruik en het verstrekken van uw gegevens, of het voeren van een vertrouwelijk gesprek met uw zorgverleners.

Op de volgende pagina’s leest u op welke manier we de correcte verwerking van persoonsgegevens in onze organisatie hebben geborgd.

Inhoud

– Inzagerecht
– Correctie- en verwijderingsrecht
– Recht van bezwaar
– Recht op beperking
– Recht op gegevensoverdraagbaarheid
– Intrekken van toestemming
– Uitoefening van de rechten
– Termijnen
– Identificatie
– Individuele afweging bij ieder verzoek

Reikwijdte

Dit reglement is van toepassing op de gehele of gedeeltelijk geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens, evenals de niet geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die in een bestand zijn opgenomen of die bestemd zijn om daarin te worden opgenomen.

Doel

 1. Het doel van dit reglement is een praktische uitwerking te geven van de bepalingen van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, verder te noemen AVG.
 2. Dit reglement is van toepassing binnen Wijkzorg Regio Utrecht en heeft betrekking op de in bijgaand overzicht genoemde verwerkingen van persoonsgegevens. Dit overzicht vormt een geheel met dit reglement.

Vertegenwoordiging

 1. Indien de betrokkene jonger is dan twaalf jaar, treden de ouders, die het ouderlijk gezag uitoefenen, dan wel de voogd in plaats van de betrokkene.
 2. Hetzelfde geldt voor de betrokkene die de leeftijd van twaalf tot achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake.
 3. Indien de betrokkene in de leeftijdscategorie van twaalf tot zestien valt en in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen, treden naast de betrokkene zelf diens ouders of voogd op.
 4. Een betrokkene van zestien jaar en ouder die in staat is tot een redelijke waardering van zijn belangen is geheel handelingsbekwaam en hoeft zich niet te laten vertegenwoordigen.
 5. Indien de betrokkene ouder is dan achttien jaar en niet in staat kan worden geacht tot een redelijke waardering van zijn belangen ter zake, treedt in volgorde als hier weergegeven, als vertegenwoordiger voor hem op:
  a. indien betrokkene onder curatele staat of ten behoeve van hem het mentorschap is ingesteld; de curator of mentor
  b. indien de betrokkene deze schriftelijk heeft gemachtigd, de persoonlijk gemachtigde
  c. indien de persoonlijk gemachtigde ontbreekt of niet optreedt; de echtgenoot of andere levensgezel van de betrokkene
  d. indien deze persoon dit niet wenst of ontbreekt; een ouder, een kind, broer of zus van de betrokkene.
 6. De persoon, die in de plaats treedt van de betrokkene, betracht de zorg van een goed vertegenwoordiger. Hij is gehouden de betrokkene zoveel mogelijk bij de vervulling van zijn taken te betrekken.

Voorwaarden voor rechtmatige verwerking

 1. Persoonsgegevens worden in overeenstemming met dit reglement op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerkt;
 2. Persoonsgegevens worden niet verder verwerkt op een wijze die onverenigbaar is met de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen;
 3. Persoonsgegevens worden slechts verwerkt voor zover zij, gelet op de doeleinden waarvoor zij worden verzameld of vervolgens worden verwerkt, toereikend, ter zake dienend en niet bovenmatig zijn;

Verwerking van persoonsgegevens (voor zover niet zijnde zorggegevens)

 1. Persoonsgegevens mogen slechts worden verwerkt indien aan een van de onderstaande voorwaarden is voldaan:
  a. indien betrokkene voor de verwerking zijn ondubbelzinnige toestemming heeft verleend;
  b. dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, of voor handelingen die op verzoek van de betrokkene worden verricht en die noodzakelijk zijn voor het sluiten van een overeenkomst;
  c. dit noodzakelijk is om een wettelijke verplichting na te komen;
  d. dit noodzakelijk is ter bestrijding van ernstig gevaar voor de gezondheid van betrokkene;
  e. dit noodzakelijk is met het oog op belang van de verantwoordelijke of van een derde en het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt niet prevaleert.

Medisch beroepsgeheim en privacy

Het medisch beroepsgeheim is een geheimhoudingsplicht. Cliënten kunnen er bij ons op vertrouwen dat alles wat ze met ons bespreken geheim blijft. Onze zorgverleners geven geen informatie aan anderen over de cliënt, zolang dit past binnen de afspraken van ons privacybeleid.

Regels voor de verwerking van zorggegevens (bijzondere persoonsgegevens)

 1. De verwerking geschiedt door hulpverleners, instellingen of voorzieningen in de gezondheidszorg of maatschappelijke dienstverlening voor zover dat met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene, dan wel beheer van de betreffende instelling of beroepspraktijk noodzakelijk is.
 2. De verwerking geschiedt op verzoek van de verzekeraar zover dat noodzakelijk is voor de beoordeling van het door de verzekeringsinstelling te verzekeren risico, dan wel voor zover dat noodzakelijk is voor de uitvoering van een verzekeringsovereenkomst
 3. De verwerking geschiedt met uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.
 4. De gegevens worden alleen verwerkt door personen die uit hoofde van ambt, beroep of wettelijk voorschrift, dan wel krachtens een overeenkomst tot geheimhouding zijn verplicht
 5. Het verbod om bijzondere gegevens te verwerken is niet van toepassing voor zover dat noodzakelijk is in aanvulling op de verwerking van persoonsgegevens betreffende iemands gezondheid met het oog op een goede behandeling of verzorging van de betrokkene.

Waarvoor verwerkt Wijkzorg Regio Utrecht uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden door Wijkzorg Regio Utrecht verwerkt voor de volgende doeleinden:
 1. Het uitvoeren van de met u gesloten overeenkomst(en);
 2. Het voeren van de administratie alsmede andere interne beheersactiviteiten;
 3. Het berekenen, vastleggen en innen van verschuldigde bedragen;
 4. Om u te informeren over nieuwe diensten en activiteiten van Wijkzorg Regio Utrecht;
 5. Het afhandelen van informatieaanvragen;
 6. Het uitvoeren van (cliënt)tevredenheidsonderzoeken en marketingactiviteiten;
 7. Het verbeteren van de website en de dienstverlening van Wijkzorg Regio Utrecht;
 8. Het verzenden van digitale nieuwsbrieven;
 9. Om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen, zoals de administratie-en bewaarplicht;
 10. Om eventuele klachten correct te behandelen.

Op grond waarvan mag Wijkzorg Regio Utrecht deze persoonsgegevens verwerken?

Wijkzorg Regio Utrecht mag uw persoonsgegevens verwerken omdat:
 • u hiervoor toestemming hebt gegeven;
 • dit nodig is voor de uitvoering van de met u gesloten overeenkomst;
 • dit nodig is om te voldoen aan wettelijke verplichtingen en/of;
 • dit nodig is voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Wijkzorg Regio Utrecht of van een derde.

Gerechtvaardigde belangen van Wijkzorg Regio Utrecht kunnen zijn:

 • Beveiliging van de gebouwen en eigendommen van Wijkzorg Regio Utrecht;
 • Beveiliging en beschikbaarheid van de netwerkinfrastructuur aan derde(n). Bijvoorbeeld het beschikbaar stellen van de gastenwifi;
 • Fraudepreventie. Controle op de logging van informatiesystemen. Bijvoorbeeld het internetverkeer;
 • Kwaliteits- en trainingsdoeleinden;
 • Interne audits om de kwaliteit van de zorg te verbeteren;
 • Wetenschappelijk (of historisch) onderzoek.
U kunt zich verzetten tegen verwerking op grond van gerechtvaardigd belang door middel van het recht van bezwaar. Meer informatie over het recht van bezwaar vindt u verderop in deze Privacyverklaring.

Wie ontvangt uw persoonsgegevens?

Wijkzorg Regio Utrecht heeft een aantal organisaties ingeschakeld die werkzaamheden voor Wijkzorg Regio Utrecht verrichten. Zo maakt Wijkzorg Regio Utrecht gebruik van een organisatie die de ICT (onderhoud en beheer) verzorgt, zorgverlenende instanties en een organisatie die cliënttevredenheidsonderzoek uitvoert. Verder levert Wijkzorg Regio Utrecht de nodige gegevens aan budgetbeherende partijen ter verkrijging van een vergoeding voor de aan u geleverde zorg. Voor al deze organisaties geldt dat ze een eigen privacyreglement aanhouden en dat ze verklaren zich daaraan te houden. Indien gewenst, kunt u een volledige lijst van ons ontvangen van onze samenwerkingspartners.

Is het noodzakelijk om persoonsgegevens aan Wijkzorg Regio Utrecht te verstrekken?

Wanneer wij om persoonsgegevens vragen dan hanteert Wijkzorg Regio Utrecht als uitgangspunt dat niet meer persoonsgegevens worden gevraagd dan noodzakelijk voor de hiervoor beschreven doeleinden. Het verstrekken van persoonsgegevens is een noodzakelijke voorwaarde om een overeenkomst met Wijkzorg Regio Utrecht te sluiten. Indien u geen persoonsgegevens wenst te verstrekken, dan kunt u geen gebruik maken van onze zorgverlening en/of diensten.

Geeft Wijkzorg Regio Utrecht gegevens door aan het buitenland?

Uw persoonsgegevens kunnen worden verwerkt binnen landen van de Europese Economische Ruimte (EER). Er vindt geen verwerking plaats van uw persoonsgegevens buiten de EER.

Maakt Wijkzorg Regio Utrecht gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling?

Nee, Wijkzorg Regio Utrecht maakt geen gebruik van geautomatiseerde besluitvorming en profiling.

Hoe lang worden mijn persoonsgegevens bewaard?

Wijkzorg Regio Utrecht bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk is op grond van geldende wet- en regelgeving. Op grond van artikel 7:454 BW worden persoonsgegevens die nodig zijn voor het uitvoeren van de Geneeskundige Behandelingsovereenkomst 15 jaar na vervaardiging daarvan bewaard, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener voortvloeit. Andere persoonsgegevens, waaronder financiële gegevens, worden maximaal 7 jaar na het einde van de zorgovereenkomst bewaard.

Hoe beveiligt Wijkzorg Regio Utrecht uw persoonsgegevens?

Wijkzorg Regio Utrecht heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige onrechtmatige vorm van verwerking. In dat kader zijn diverse maatregelen genomen waaronder encryptie van data, versleutelde communicatie en behandeling van de data als vertrouwelijke informatie. Personen die namens Wijkzorg Regio Utrecht toegang hebben tot uw gegevens zijn gehouden tot geheimhouding.

Wijkzorg Regio Utrecht verlangt dezelfde technische en organisatorische maatregelen van de organisaties die in haar opdracht gegevens verwerken en heeft dit vastgelegd in verwerkersovereenkomsten.

Hoe handelt Wijkzorg Regio Utrecht bij datalekken?

Wijkzorg Regio Utrecht houdt zich aan en handelt naar de meldplicht datalekken van de Autoriteit Persoonsgegevens.

De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om toegang tot of vernietiging, wijziging of vrijkomen van persoonsgegevens bij een organisatie zonder dat dit de bedoeling is van deze organisatie.

Voor meer informatie kijkt u op www.autoriteitpersoonsgegevens.nl

Wat zijn uw rechten met betrekking tot de door Wijkzorg Regio Utrecht verwerkte persoonsgegevens?

Op grond van de wet heeft u diverse rechten. Hierna lichten wij deze kort toe.
 
Inzagerecht
U heeft het recht de door Wijkzorg Regio Utrecht verwerkte persoonsgegevens in te zien. Dit kunt u via ons cliëntportaal genaamd “Caren Zorgt” via een beveiligde verbinding inzien. U kunt ons altijd benaderen indien het u niet lukt toegang te krijgen tot “Caren Zorgt”. Indien u gebruik maakt van uw recht op inzage zullen wij u een compleet overzicht van alle persoonsgegevens die wij van u hebben, geven. Wij kunnen u daarbij ook vragen met welk doel u de gegevens opvraagt. Op die manier kunnen wij de te leveren gegevens waar mogelijk aan uw behoefte aanpassen.
 
Correctie- en verwijderingsrecht
U heeft het recht uw gegevens te laten wijzigen of zelfs te laten verwijderen indien de gegevens niet (langer) juist zijn, of indien de verwerking niet (langer) gerechtvaardigd is. 
 
Recht van bezwaar
Het recht van bezwaar houdt in dat u vanwege uw specifieke situatie bezwaar kunt maken tegen bepaalde verwerkingen van uw persoonsgegevens. 
 
Recht op beperking
U heeft onder omstandigheden ook het recht op de beperking van de verwerking van uw gegevens. Dit houdt kortgezegd in dat Wijkzorg Regio Utrecht de verwerking van uw gegevens tijdelijk ‘bevriest’. U kunt dit recht inroepen in vier situaties:
 • In afwachting van de beoordeling van een correctieverzoek;
 • Indien gegevens eigenlijk gewist zouden moeten worden maar u geen verwijdering wenst;
 • Indien Wijkzorg Regio Utrecht de gegevens niet langer nodig heeft terwijl u de gegevens wel nodig heeft voor de voorbereiding op een rechtszaak;
 • In afwachting van de beoordeling van een bezwaar.
 
Recht op gegevensoverdraagbaarheid
U heeft het recht om de door u aan Wijkzorg Regio Utrecht verstrekte gegevens (terug) te ontvangen in een gangbaar bestandsformaat. Dit recht geldt alleen voor de persoonsgegevens die wij van u verwerken op grond van uw toestemming of een met u gesloten overeenkomst. Het recht geldt bovendien alleen voor de gegevens die wij al in digitale vorm verwerken (dus niet voor ‘papieren’ verwerkingen). U bent vrij die gegevens vervolgens door te geven aan een andere organisatie.

Mocht er een koppeling bestaan tussen onze systemen en de systemen van de organisatie waaraan u de gegevens wilt laten doorgeven, dan kunnen wij die doorgifte mogelijk direct namens u verzorgen. Informeer daarvoor naar de mogelijkheden.

 
Intrekken van toestemming
Indien wij uw gegevens verwerken op basis van uw toestemming dan heeft te allen tijde het recht een eenmaal gegeven toestemming in te trekken. Wij zullen de verwerking dan onmiddellijk staken.
Het intrekken van de toestemming heeft geen terugwerkende kracht; alle verwerkingen die al hebben plaatsgevonden blijven dus rechtmatig.
 
Uitoefening van de rechten
Het uitoefenen van de rechten is voor u in principe kosteloos behoudens misbruik. U oefent de rechten uit door contact op te nemen via de contactgegevens onderaan deze Privacyverklaring.
 
Termijnen
We doen ons uiterste best om uw vragen/verzoeken binnen een maand te beantwoorden. Mocht de beantwoording van uw vraag/verzoek meer tijd kosten, dan zullen wij u hierover binnen een maand informeren. Het kan zijn dat vanwege de complexiteit van de verzoeken en/ of het aantal verzoeken de beantwoordingstermijn in totaal oploopt tot drie maanden.
 
Identificatie
Wijkzorg Regio Utrecht kan bij alle vragen / verzoeken om nader bewijs van uw identiteit vragen. Dit doet Wijkzorg Regio Utrecht om te voorkomen dat persoonsgegevens aan de verkeerde partij worden verstrekt of dat ten onrechte wijzigingen worden aangebracht in de persoonsgegevens. 
 
Individuele afweging bij ieder verzoek
We wijzen u er op dat de hiervoor beschreven rechten geen absolute rechten zijn. Er kunnen omstandigheden zijn die maken dat Wijkzorg Regio Utrecht aan een verzoek geen gehoor kan geven, bijvoorbeeld als uw gegevens zijn of worden verwerkt op grond van een wettelijke verplichting. 
Wijkzorg Regio Utrecht zal ieder verzoek steeds op zijn eigen merites beoordelen. Mocht Wijkzorg Regio Utrecht aan een bepaald verzoek geen gehoor (kunnen) geven, dan wordt dit uiteraard gemotiveerd aan u kenbaar gemaakt. U kunt zich vervolgens in dat geval tot de rechter wenden. 
Het recht van bezwaar tegen gebruik van gegevens voor (direct) marketing doeleinden is wel absoluut. Afmeldingen voor onze commerciële uitingen worden dus hoe dan ook gehonoreerd.

Heeft Wijkzorg Regio Utrecht een Functionaris Gegevensbescherming?

Wijkzorg Regio Utrecht heeft niet specifiek een Functionaris Gegevensbescherming (FG) aangesteld. Door de omvang van Wijkzorg Regio Utrecht is ervoor gekozen deze taak bij de directie te beleggen.

Heeft u een klacht over de verwerking van persoonsgegevens door Wijkzorg Regio Utrecht?

Als u een klacht heeft over de verwerking van persoonsgegevens door Wijkzorg Regio Utrecht dan stellen we het op prijs om dat zo spoedig mogelijk van u te vernemen. We doen dan ons uiterste best om deze klacht op te lossen. Als u er met ons niet uit komt dan kunt u een klacht indienen bij de toezichthouder. De Autoriteit Persoonsgegevens houdt toezicht op de naleving van de privacywetgeving. U vindt de contactgegevens van de Autoriteit Persoonsgegevens via de website www.autoriteitpersoonsgegevens.nl.

Wijziging van de Privacyverklaring

Wijkzorg Regio Utrecht kan deze Privacyverklaring wijzigen. Deze wijzigingen worden bekend gemaakt via de website van Wijkzorg Regio Utrecht. Wijkzorg Regio Utrecht adviseert u daarom regelmatig deze Privacyverklaring te raadplegen voor een update.

Heeft u vragen?

U kunt natuurlijk ook altijd aan Wijkzorg Regio Utrecht vragen stellen over de verwerking van uw persoonsgegevens. U kunt hiervoor contact opnemen via onderstaande contactgegevens.

Hoe neemt u contact met Wijkzorg Regio Utrecht op?

Voor vragen over deze Privacyverklaring en/of de verwerking van uw persoonsgegevens door Wijkzorg Regio Utrecht kunt u contact opnemen met:

Wijkzorg Regio Utrecht, Parkzichtlaan 200, 3544 MN Utrecht.


T: 030 237 8004

E: info@wijkzorgregioutrecht.nl

W: https://wijkzorgregioutrecht.nl/contact

 

Aanvullende verklaring in verband met het gebruik van de website van Wijkzorg Regio Utrecht

In het kader van onze online dienstverlening legt Wijkzorg Regio Utrecht gegevens vast. Dit is bijvoorbeeld het geval wanneer u gebruik maakt van de mogelijkheid om vragen te stellen of opmerkingen te plaatsen via onze website. Hierdoor is het mogelijk dat u bepaalde persoonsgegevens van uzelf dient te verstrekken c.q. dat u deze op eigen initiatief verstrekt. In die gevallen worden uw gegevens uitsluitend verwerkt om uw identiteit als (aan)vrager vast te stellen. Uw gegevens worden niet aan derden verstrekt, tenzij Wijkzorg Regio Utrecht daartoe verplicht is op grond van de wet, een rechterlijke uitspraak of u hiermee heeft ingestemd.

Bezoekgegevens
Op onze website www.wijkzorgregioutrecht.nl, worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zonder dat deze herleidbaar zijn tot de bezoekers. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om de meest bezochte pagina’s, surfgedrag, tijdstip van bezoek, gebruikte browser, geografische regio van de bezoeker en de gebruikte zoekmachines. Deze gegevens worden gebruikt om de inrichting van de website te optimaliseren. Ook kunnen deze gegevens worden gebruikt om meer gerichte informatie op de website te zetten. Op deze wijze kan Wijkzorg Regio Utrecht haar dienstverlening aan u verder optimaliseren.

Cookies
Sommige delen van de website van Wijkzorg Regio Utrecht kunnen cookies bevatten. Cookies zijn kleine stukjes informatie (bestandjes) die een website op uw computer achterlaat. De website instrueert de webbrowser waarmee u websites bekijkt (bijvoorbeeld Internet Explorer of Chrome) om deze cookies op uw computer op te slaan. Cookies worden niet gebruikt om persoonlijke informatie te verkrijgen noch op te slaan. Met het aanpassen van de instellingen van uw browser kunt u ervoor kiezen om alle cookies te accepteren, om op de hoogte te worden gebracht wanneer een cookie wordt geplaatst of om alle cookies te weigeren. Raadpleeg hiervoor de handleiding van uw browser.

Wijkzorg Regio Utrecht en andere websites

Op de website van Wijkzorg Regio Utrecht treft u een aantal hyperlinks aan naar andere websites. Wijkzorg Regio Utrecht kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de omgang door die partijen met uw gegevens. Lees hiervoor de Privacyverklaring, indien aanwezig, van de organisatie die u bezoekt.

Wilt u meer informatie of gewoon eens een kennismakingsgesprek?

Bel ons op telefoonnummer 030 237 8004 of stuur een e-mail naar info@wijkzorgregioutrecht.nl. We staan u graag vrijblijvend te woord.