KLACHTEN Informatie over het indienen van een klacht

Wijkzorg Regio Utrecht is aangesloten bij de Branchevereniging SPOT (Samenwerkende Professionele Organisaties
Thuis- en woonzorg) en daar is ook de klachtenregeling ondergebracht. Dit betekent dat u een klacht kunt indienen bij deze brancheorganisatie. Uw klacht zal dan door de Klachtenfunctionaris in behandeling worden genomen.

logo_pages

U heeft een klacht?

Het kan gebeuren dat u ontevreden bent over de verleende zorg aan u of aan een familielid. Vanzelfsprekend doen we er dan alles aan om deze ontevredenheid weg te nemen. Hieronder vindt u informatie over het bespreken en indienen van een klacht.

U bent ontevreden over de zorgverlening

Als u ontevreden bent over de geleverde zorg of ondersteuning dan bespreekt u dit eerst met uw contactpersoon bij Wijkzorg Regio Utrecht of de zorgverleen(st)er die u deze zorg heeft geleverd. Als dit niet leidt tot een (volledige) oplossing dan kunt u de klacht voorleggen aan de Klachtenfunctionaris. U kunt ook klachten die niet gaan over de geleverde zorg aan de Klachtenfunctionaris voorleggen, bijvoorbeeld als Wijkzorg Regio Utrecht de met u gemaakte afspraken niet nakomt.

De Klachtenfunctionaris

Op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) moet een persoon die een klacht heeft over de zorgverlening van een zorgaanbieder de gelegenheid krijgen om de klacht voor te leggen aan een Klachtenfunctionaris. Deze Klachtenfunctionaris onderzoekt op basis van een klacht onder meer of de zorgaanbieder de zorg veilig, doeltreffend, doelmatig, tijdig en cliëntgericht heeft verleend. Bovendien kan de Klachtenfunctionaris u helpen bij het opstellen van de klacht.

Wijkzorg Regio Utrecht is aangesloten bij de branchevereniging SPOT. SPOT en haar leden vinden het belangrijk dat een klacht zo snel mogelijk naar tevredenheid wordt opgelost. Daarom heeft SPOT de behandeling van klachten voor haar leden gezamenlijk georganiseerd. Hierdoor houdt de vereniging zicht op de kwaliteit van de zorg- en dienstverlening door haar achterban. Bovendien kunnen leden van SPOT hierdoor een snelle, onafhankelijke en eerlijke behandeling van klachten garanderen.

Het Klachtenreglement van SPOT is vastgesteld in afstemming met cliëntenorganisatie Ieder(in).

Behandeling van een klacht

De behandeling van een klacht is gericht op het bereiken van een voor u en de zorgaanbieder bevredigende oplossing. De Klachtenfunctionaris bespreekt met u de klacht en zal in eerste instantie proberen om de klacht door bemiddeling op te lossen. Lukt dit niet, dan kan de Klachtenfunctionaris een overleg organiseren waarin u en de zorgaanbieder oplossingen kunnen bespreken. De Klachtenfunctionaris kan daarbij deskundigen uitnodigen of raadplegen.

Uiterlijk vier weken na ontvangst van de klacht brengt de Klachtenfunctionaris een advies uit, waar de zorgaanbieder binnen twee weken op moet reageren.

Houd er rekening mee dat klachten – of onderdelen daarvan – van financiële aard niet in behandeling worden genomen.

Er zijn geen kosten verbonden aan het indienen van een klacht bij de Klachtenfunctionaris.

Een klacht indienen

U kunt de Klachtenfunctionaris bereiken via:
klacht@verenigingspot.nl
www.verenigingspot.nl/klachten

Tel. 035 – 54 27 517
Postbus 5135, 1410 AC Naarden

De tekst op deze pagina is overgenomen uit een voorlichtingsfolder van branchevereniging SPOT. Zie hiervoor ook www.verenigingspot.nl/klachten

Wilt u meer informatie of gewoon is een kennismakingsgesprek?

Neem dan contact met ons op voor een afspraak, we staan u graag en vrijblijvend te woord.